Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

က်င္းပသည့္ကာလ

  ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ေနာက္ပိုင္း၊ (၄၈) ရက္ 

က်င္းပသည့္ေနရာ

မဟာမုနိဘုရား ဝန္းက်င္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕

ထူးျခားမႈမ်ား

ဝါဆိုျခင္းလုံးပြဲေတာ္ကို မႏၲေလၿမိဳ႕၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားဝန္းထဲတြင္ ဇူလိုင္လေရာက္တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။  တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ကစားသမားမ်ားသည္ ဝါဆိုျခင္းလုံးပြဲေတာ္ကို လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါသည္။ ျခင္းလုံးအားကစားသည္ ကစားသမားမ်ားက ၎တို႔၏ ကြၽမ္းဘား လႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ျခင္းလုံးကို ေျမေပၚမက်ေစရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရေသာ ကစားနည္းျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းလုံးအားကစားသည္ အဖြဲ႕ဝင္(၆) ဦး ပါဝင္ေသာ ကစားနည္းျဖစ္ပါသည္။ ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီက ျခင္းလုံးကို ေျမေပၚသို႔ မက်ေစရန္ ကစားရပါသည္။ ကစားသမားမ်ားက ၎တို႔၏  ေျချဖင့္ေနာက္ျပန္ကန္ျခင္း၊ လွည့္ကန္ျခင္း၊ လက္ေထာက္၍ ကင္းျမႇီးေကာက္ေထာင္ျခင္း စသည့္ ကြၽမ္းဘား လႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ျပကြက္မ်ား ျပေလ့ရွိၾကပါသည္။